Otvorené hranice pre voľne žijúcu divú zver v Karpatoch

Boj proti poklesu biodiverzity v karpatskom regióne musí mať nadnárodný charakter.

Okrem harmonizovaného zberu údajov

v Rumunsku, na Ukrajine, Slovensku a v Maďarsku budú prebiehať aj spoločné aktivity zamerané na ochranu biodiverzity. Projekt prispeje k zlepšeniu ekologickej konektivity v štyroch krajinách a podporí integrovaný manažment biotopov medveďa hnedého (Ursus arctos), vlka (Canis lupus) a rysa ostrovida (Lynx lynx) prostredníctvom:

● vytvorenia harmonizovanej metodiky identifikácie a vytýčenia biokoridorov v záujmovom území projektu, ktorá bude vytvorená participatívnym spôsobom;

● definovania siete kľúčových biokoridorov s nadnárodným významom v záujmovom území projektu (o veľkosti približne 25 000ha);

● implementácie opatrení na zachovanie populácií veľkých šeliem a trvalo udržateľného rozvoja komunít;

● zlepšenia funkčnosti biokoridorov a zabezpečenia prepojenia územia o veľkosti viac ako 300 000ha prostredníctvom implementácie aspoň piatich manažmentových opatrení v cezhraničnej oblasti RO-UA (napríklad obnova okrajov lesa, obnova prírodných pasienkov, predchádzanie konfliktom medzi voľne žijúcimi zvieratami a ľuďmi);

● zlepšenia schopnosti/kapacity subjektov zainteresovaných do ochrany biokoridorov (čím sa prispeje k zvýšenej ochrane kľúčových biokoridorov nadnárodného významu v záujmovom území projektu);

● zvýšenia informovanosti, vzdelania a povedomia o dôležitosti ochrany biokoridorov veľkých šeliem v Karpatoch.

Len počet medveďov hnedých v strednej a juhovýchodnej Európe je odhadovaný na 8 000 jedincov.

O projekte

Projekt je financovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENI 2014-2020 Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina. Partnermi projektu sú WWF-Romunsko – pobočka Maramureș ako hlavný príjemca, Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko, mimovládna organizácia RachivEcoTur (Ukrajina) a Národný Park Aggtelek (Maďarsko).

This site was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of WWF RO and does not necessarily reflect the views of the European Union.