Otvorené hranice pre voľne žijúcu divú zver v Karpatoch

Boj proti poklesu biodiverzity v karpatskom regióne musí mať nadnárodný charakter.

Okrem harmonizovaného zberu údajov

v Rumunsku, na Ukrajine, Slovensku a v Maďarsku budú prebiehať aj spoločné aktivity zamerané na ochranu biodiverzity. Projekt prispeje k zlepšeniu ekologickej konektivity v štyroch krajinách a podporí integrovaný manažment biotopov medveďa hnedého (Ursus arctos), vlka (Canis lupus) a rysa ostrovida (Lynx lynx) prostredníctvom:

● vytvorenia harmonizovanej metodiky identifikácie a vytýčenia biokoridorov v záujmovom území projektu, ktorá bude vytvorená participatívnym spôsobom;

● definovania siete kľúčových biokoridorov s nadnárodným významom v záujmovom území projektu (o veľkosti približne 25 000ha);

● implementácie opatrení na zachovanie populácií veľkých šeliem a trvalo udržateľného rozvoja komunít;

● zlepšenia funkčnosti biokoridorov a zabezpečenia prepojenia územia o veľkosti viac ako 300 000ha prostredníctvom implementácie aspoň piatich manažmentových opatrení v cezhraničnej oblasti RO-UA (napríklad obnova okrajov lesa, obnova prírodných pasienkov, predchádzanie konfliktom medzi voľne žijúcimi zvieratami a ľuďmi);

● zlepšenia schopnosti/kapacity subjektov zainteresovaných do ochrany biokoridorov (čím sa prispeje k zvýšenej ochrane kľúčových biokoridorov nadnárodného významu v záujmovom území projektu);

● zvýšenia informovanosti, vzdelania a povedomia o dôležitosti ochrany biokoridorov veľkých šeliem v Karpatoch.

Len počet medveďov hnedých v strednej a juhovýchodnej Európe je odhadovaný na 8 000 jedincov.

O projekte

Projekt je financovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENI 2014-2020 Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina. Partnermi projektu sú WWF-Romunsko – pobočka Maramureș ako hlavný príjemca, Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko, mimovládna organizácia RachivEcoTur (Ukrajina) a Národný Park Aggtelek (Maďarsko).

Konzultačná platforma

Táto webová stránka bola vytvorená a je spravovaná s finančnou podporou Európskej únie. Jej obsah je výhradnou zodpovednosťou WWF Rumunsko- pobočka Maramureș a nemusí nevyhnutne vyjadrovať názory Európskej únie.